O nadaci

Statut Nadace České spořitelny ve znění dodatku č. 1–13

Úplné znění
Statutu Nadace České spořitelny
ve znění dodatku č. 1–13 a změn schválených zakladatelem dne 14. 2. 2017

Preambule

„Prosperita a zabezpečení její dostupnosti pro všechny, zůstává posláním naší skupiny i do budoucna“ Důvody naší existence, poslání a priority, Erste Group Bank AG.

K zajištění blahobytu českých rodin, podniků a regionů bude Nadace České spořitelny úzce spolupracovat se svou sesterskou nadací Nadace Depositum Bonum, s nadací DIE ERSTE österreichische Spar-Casse Privatstiftung a dále bude úzce spolupracovat s aktivitami sociálního bankovnictví České spořitelny, a.s. a Erste Group Bank AG.
Ústředním cílem našeho společného úsilí bude vytváření prostoru pro rozvoj a rozšiřování systémových inovací v podnikání a vzdělávání, které vedou ke zdravé společnosti, ve které si každý může najít své místo a ve které každý může naplnit svůj potenciál a dosáhnout pocitu životní spokojenosti.

Čl. I – Úvodní ustanovení

1. Název nadace zní: Nadace České spořitelny (dále jen "Nadace").
2. Sídlo Nadace je Olbrachtova 62 č.p. 1929, 140 00 Praha 4.
3. Zakladatelem Nadace je Česká spořitelna, a.s., se sídlem Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, IČ: 45244782 (dále jen „zakladatel“).
4. Nadace je zapsána v nadačním rejstříku u Městského soudu v Praze v oddíle N, vložce 433.

Čl. II – Doba trvání Nadace

Nadace je zřízena na dobu neurčitou.

Čl. III – Účel Nadace

1. Účelem, pro který se Nadace zřizuje, je:
a) podpora projektů v oblasti kultury, vzdělání a vědy, veřejných a sociálních záležitostí, zdravotní péče, charity, komunálních aktivit, sportu a ekologie,
b) podpora jednotlivců v jejich tíživých životních nebo sociálních situacích způsobených nepředvídanými událostmi.

Čl. IV – Nadační kapitál

1. Nadační kapitál: 501,000.000,- Kč (slovy: pět set jedna milionů korun českých).
2. Nadační kapitál může být zvýšen a nadační jistina rozmnožena rozhodnutím správní rady Nadace po předchozím souhlasu dozorčí rady.
3. Správní rada rozhoduje o nakládání s nadační jistinou v souladu se zákonem.

Čl. V – Orgány Nadace

Orgány Nadace jsou:
a) správní rada
b) dozorčí rada
c) ředitel Nadace
d) tajemník Nadace
e) poradní sbor

Čl. VI – Správní rada

Oddíl I – Obecná ustanovení

1. Správní rada je statutární orgán Nadace.

2. Správní rada má pět členů, přičemž dva členové jsou vždy osoby, které nejsou v pracovním ani jiném obdobném poměru k zakladateli či k subjektu ve finanční skupině zakladatele nebo k většinovému akcionáři zakladatele či k subjektu ve finanční skupině většinového akcionáře zakladatele (to vše souhrnně dále jen „finanční skupina zakladatele“) a zároveň tři členové jsou vždy osoby, které jsou v pracovním či jiném obdobném poměru k zakladateli či k subjektu ve finanční skupině zakladatele.

3. První členy správní rady jmenoval zakladatel. První členy správní rady po 1. 11. 2016 jmenuje zakladatel. Všechny další členy správní rady volí správní rada. Správní rada je povinna předložit zakladateli návrh kandidátů na členství ve správní radě nejméně 40 dní před volbou. Zakladatel má ohledně těchto kandidátů právo VETA. Pokud zakladatel oznámí správní radě, že vůči některému kandidátovi uplatňuje právo VETA, nesmí být tento kandidát zvolen a nemůže se stát členem správní rady.

4. Funkční období členů správní rady je tříleté. Člen správní rady může být zvolen do správní rady opětovně, nejvýše však na dvě po sobě jdoucí funkční období, přičemž se nepřihlíží k funkčním obdobím člena správní rady zahájeným přede dnem 31. 12. 2016. Funkční období předsedy správní rady je tříleté. Předseda správní rady může být zvolen opětovně, nejvýše však na dvě po sobě jdoucí funkční období, přičemž se nepřihlíží k  funkčním obdobím předsedy správní rady zahájeným přede dnem 31. 12. 2016.

5. Správní rada odvolá člena správní rady, přestane-li člen správní rady splňovat podmínky pro členství stanovené zákonem, nadační listinou, nebo pokud porušuje závažným způsobem nebo opakovaně zákon, nadační listinu nebo tento statut. Správní rada dále odvolá člena správní rady, jestliže svým chováním poškozuje dobré jméno Nadace, zakladatele či subjektu ve finanční skupině zakladatele. Správní rada dále odvolá člena správní rady, jestliže byl pravomocně odsouzen za úmyslný trestný čin, nebo se opakovaně neúčastní činnosti správní rady, zejména pokud se nezúčastní tří po sobě jdoucích jednání správní rady.

6. Členovi správní rady, který je v pracovním či jiném obdobném poměru k zakladateli či k subjektu ve finanční skupině zakladatele, zaniká členství ve správní radě, jestliže skončí jeho pracovní či jiný obdobný poměr k zakladateli či k subjektu ve finanční skupině zakladatele, a to dnem skončení tohoto pracovního či jiného obdobného poměru.

7. Správní rada volí ze svého středu předsedu a místopředsedu správní rady. Předsedou správní rady musí být vždy osoba, která je v pracovním či jiném obdobném poměru k zakladateli či k subjektu ve finanční skupině zakladatele.

8. Členové správní rady jsou povinni vykonávat svou funkci s nezbytnou loajalitou a s potřebnými znalostmi a pečlivostí. V případě, že není člen správní rady schopen svou funkci takto vykonávat, ačkoliv to musel zjistit při přijetí funkce nebo během svého členství ve správní radě, nebo v případě že u člena správní rady dojde ke střetu zájmů, je povinen z funkce člena správní rady odstoupit. Pokud tak neučiní, může po něm Nadace požadovat úhradu škody, kterou svým jednáním Nadaci způsobí.

Oddíl II – Jednání správní rady

1. Předseda správní rady, nebo v případě jeho nepřítomnosti místopředseda správní rady, svolává a řídí jednání správní rady nejméně čtyřikrát ročně. Předseda nebo místopředseda správní rady je povinen svolat jednání správní rady vždy, požádají-li o to nejméně dva členové správní rady, dozorčí rada, ředitel nebo zakladatel. Pokud tak předseda nebo místopředseda správní rady neučiní, jsou oprávněni správní radu svolat sami iniciátoři. Správní rada je usnášeníschopná, účastní-li se jednání nadpoloviční většina všech jejích členů, přičemž musí být přítomen buď předseda, nebo místopředseda správní rady.

2. Správní rada přijímá rozhodnutí nadpoloviční většinou hlasů členů, kteří se zúčastní jednání. Každý člen správní rady má jeden hlas. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedajícího. V případě, že se člen správní rady nemůže ze závažných důvodů zúčastnit jednání správní rady osobně, je jeho účast na jednání možná i prostřednictvím telekomunikačních prostředků (které mu umožní sledovat jednání), avšak pouze tehdy, jestliže s tímto postupem správní rada vysloví předem svůj souhlas.

3. K rozhodnutí správní rady o sloučení Nadace s jinou nadací nebo nadačním fondem je třeba souhlasu všech členů správní rady a zakladatele.

4. Jednání správní rady je svoláváno písemnými pozvánkami nebo elektronickou poštou. Nedosáhne-li počet členů správní rady účastnících se jednání správní rady potřebné většiny, je předseda správní rady povinen svolat do 30 dnů náhradní jednání správní rady s totožným programem jednání.

5. Člen správní rady vykonává svou funkci osobně. Člen správní rady není oprávněn zmocnit jiného člena správní rady či třetí osobu, aby za něj při jeho neúčasti hlasovala. Vyžaduje-li to povaha projednávané věci, mohou být kterýmkoliv členem správní rady přizvány na jednání další osoby.

6. Na jednání správní rady informují jednotliví členové o své činnosti jménem Nadace od posledního jednání správní rady.

7. O jednání správní rady se pořizuje zápis. Zápis musí obsahovat místo a čas konání schůze, přítomné účastníky schůze, pořad jednání, předložené návrhy a informace a přijatá usnesení. V zápise se jmenovitě uvedou členové správní rady, kteří hlasovali proti, případně jejich názor, pokud o jmenovité uvedení požádají.

8. Zápis podepisují předseda a v jeho nepřítomnosti místopředseda správní rady a zapisovatel. Zápis obdrží všichni členové správní rady. Zápis může být z rozhodnutí správní rady zaslán i dalším osobám.

9. Správní rada zápisy archivuje po celou dobu trvání Nadace.

10. Zástupce zakladatele, poradního sboru nebo subjektu z finanční skupiny zakladatele, má právo účastnit se jednání správní rady a musí mu být uděleno slovo, pokud o to požádá.

11. V mezidobí mezi jednáními správní rady může správní rada rozhodovat per rollam za podmínky, že všichni členové správní rady s rozhodováním per rollam souhlasí. Při rozhodování per rollam zašle předseda správní rady nebo z jeho pokynu jiný člen správní rady nebo ředitel, členům správní rady materiál, o němž má správní rada rozhodnout včetně návrhu požadovaného rozhodnutí, a to poštou nebo elektronickou poštou na doručovací nebo e-mailovou adresu poskytnutou členem správní rady. Součástí návrhu rozhodnutí je také jedinečný kód, který následně člen správní rady uvede ve svém vyjádření, dále e-mailová adresa a doručovací adresa, na kterou má člen správní rady doručit své vyjádření a lhůta pro zaslání vyjádření. Doručení návrhu rozhodnutí členovi správní rady musí být prokazatelné, tzn. návrh rozhodnutí zaslaný elektronickou poštou je doručen členovi správní rady, jakmile došel na jeho e-mailovou adresu. Člen správní rady zašle své rozhodnutí předsedovi správní rady nebo tomu, kdo návrh rozhodnutí zaslal, ve stanovené lhůtě na e-mailovou nebo na doručovací adresu uvedenou v návrhu rozhodnutí, současně v tomto svém vyjádření uvede člen správní rady jedinečný kód, který obdržel spolu s návrhem rozhodnutí. Rozhodnutí per rollam je přijato, sdělí-li ve stanované lhůtě svůj souhlas většina členů správní rady. Na nejbližším jednání správní rady je předseda správní rady nebo jím pověřený člen správní rady povinen informovat správní radu o všech rozhodnutích přijatých per rollam v mezidobí mezi jednáními správní rady. Rozhodnutí přijaté per rollam podepisuje předseda správní rady nebo v případě jeho nepřítomnosti místopředseda správní rady.

Oddíl III – Rozhodování správní rady

1. Správní radě jako statutárnímu orgánu Nadace náleží veškerá působnost, kterou nadační listina nebo zákon nesvěří jinému orgánu Nadace.

2. Správní rada rozhoduje o věcech svěřených jí zákonem, to je zejména:
a) schválení rozpočtu Nadace a jeho změnách,
b) schválení roční účetní závěrky a výroční zprávy o činnosti a hospodaření Nadace,
c) volbě nových členů správní rady a o odvolání členů správní rady za podmínek stanovených zákonem či nadační listinou,
d) výši odměny za výkon funkce člena správní rady nebo člena dozorčí rady; odměnu lze přiznat za činnost ve prospěch Nadace mimo jednání správní rady, odměna nepřísluší za účast na jednání správní nebo dozorčí rady s výjimkou těch členů správní rady, kteří nejsou v pracovním ani jiném obdobném poměru k zakladateli či k subjektu ve finanční skupině zakladatele; těmto členům správní rady lze přiznat odměnu za účast na jednání správní rady, tito členové správní rady mají dále nárok na kompenzaci cestovních nákladů vynaložených v souvislosti s účastí na jednání správní rady.

3. Správní rada rozhoduje dále zejména o:
a) stanovení strategie Nadace a o směřování Nadace k jejímu naplnění,
b) schválení nadačních příspěvků,
c) jmenování a odvolání ředitele Nadace a výši jeho odměny,
d) způsobu nakládání s majetkem Nadace a jeho zhodnocování,
e) zřízení pracovních, poradních a odborných orgánů Nadace a obsazení vedoucích pozic v těchto orgánech,
f) realizaci vlastních činností a projektů Nadace, které budou směřovat k naplnění jejího účelu,
g) plánu akcí Nadace,
h) vydání vnitřních řádů Nadace,
i) jmenování a odvolání tajemníka Nadace, rozsahu jeho plných mocí a výši jeho odměny,
j) určení auditora,
k) jmenování a odvolání členů poradního sboru, a výši odměny člena poradního sboru za účast člena poradního sboru na jednání poradního sboru.

4. Správní rada rozhoduje o stanovení strategie Nadace a o směřování Nadace k jejímu naplnění. Strategie stanovená správní radou musí být schválena dozorčí radou. Jestliže dozorčí rada strategii neschválí, je správní rada povinna bez zbytečného odkladu předložit dozorčí radě návrh nové strategie Nadace. Do okamžiku než bude navržená strategie schválena dozorčí radou, funguje Nadace v prozatímním režimu, ve kterém nemohou být přijata žádná zásadní rozhodnutí, s výjimkou těch, která zajišťují běžný chod Nadace.

Čl. VII – Způsob jednání za nadaci

Nadaci zastupuje předseda správní rady, kromě právních jednání v hodnotě nad 500.000,- Kč, kdy zastupují Nadaci vždy dva členové správní rady společně, přičemž jeden z nich musí být předseda správní rady. Za Nadaci se podepisují členové správní rady tak, že k názvu Nadace připojí svůj podpis.

Čl. VIII – Dozorčí rada

1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem Nadace.

2. Dozorčí rada má pět členů. První členy dozorčí rady jmenoval zakladatel. První členy dozorčí rady po 1. 11. 2016 jmenuje zakladatel. Všechny další členy dozorčí rady volí dozorčí rada, a to na návrh zakladatele. Členové dozorčí rady jsou vždy zvoleni následovně:
a) prvním členem dozorčí rady je vždy předseda představenstva zakladatele, který se automaticky stává předsedou dozorčí rady Nadace,
b) druhým členem dozorčí rady je vždy předseda dozorčí rady zakladatele,
c) třetím členem dozorčí rady je vždy člen představenstva zakladatele, který je odpovědný za finanční řízení zakladatele,
d) čtvrtým a pátým členem dozorčí rady jsou vždy osoby, které jsou v pracovním či jiném obdobném poměru k zakladateli či k subjektu ve finanční skupině zakladatele.

3. Funkční období členů dozorčí rady je tříleté. Člen dozorčí rady může být zvolen do dozorčí rady opětovně. Členovi dozorčí rady, který je v pracovním či jiném obdobném poměru k zakladateli či k subjektu ve finanční skupině zakladatele, zaniká členství v dozorčí radě, jestliže skončí jeho pracovní či jiný obdobný poměr k zakladateli či k subjektu ve finanční skupině zakladatele, a to dnem skončení tohoto pracovního či jiného obdobného poměru. Členovi dozorčí rady, který vykonává u zakladatele funkci vymezenou v čl. VIII odst. 2 písm. a), b) nebo c), zaniká členství v dozorčí radě, jestliže přestane vykonávat požadovanou funkci u zakladatele, a to dnem skončení jeho působení v této funkci.

4. Předseda dozorčí rady svolává a řídí jednání dozorčí rady nejméně jednou ročně. Předseda dozorčí rady je povinen svolat jednání dozorčí rady vždy, požádají-li o to nejméně dva členové dozorčí rady, ředitel nebo zakladatel. O jednání dozorčí rady se pořizuje zápis. Předseda dozorčí rady podepisuje zápisy z jednání dozorčí rady. Zápisy jsou v jednom stejnopise předávány předsedovi správní rady.

5. Dozorčí rada zejména
a) schvaluje strategii Nadace stanovenou správní radou,
b) kontroluje plnění podmínek stanovených pro poskytování nadačních příspěvků a správnost účetnictví vedeného Nadací,
c) přezkoumává účetní závěrku a výroční zprávu Nadace,
d) dohlíží na to, zda Nadace vyvíjí činnost v souladu s právními předpisy, nadační listinou a statutem Nadace,
e) upozorňuje správní radu na zjištěné nedostatky a podává návrhy na jejich odstranění,
f) nejméně jedenkrát ročně podává správní radě a zakladateli zprávu o výsledcích své kontrolní činnosti,
g) dává předchozí souhlas ke zvýšení nebo snížení nadačního kapitálu,
h) dohlíží, zda správní rada vykonává působnost podle zákona a ve shodě s nadační listinou i statutem,
i) volí nové členy dozorčí rady na návrh zakladatele a odvolává členy dozorčí rady za podmínek stanovených zákonem či nadační listinou.

6. Dozorčí rada je v souvislosti s výkonem své kontrolní činnosti oprávněna zejména
a) nahlížet do účetních knih a jiných dokladů týkajících se Nadace,
b) svolat mimořádné jednání správní rady, pokud tak k návrhu dozorčí rady neučiní předseda správní rady.

7. Dozorčí rada zastupuje Nadaci proti členu správní rady, jakož i v každé záležitosti, kdy zájem členů správní rady odporuje zájmům Nadace. Za tím účelem pověří dozorčí rada jednoho ze svých členů.

8. Dozorčí rada je usnášeníschopná, účastní-li se jednání nadpoloviční většina všech jejích členů. Svá rozhodnutí přijímá nadpoloviční většinou hlasů členů, kteří se účastní jednání.

9. Členové dozorčí rady mají právo účastnit se jednání správní rady a musí jim být uděleno slovo, pokud o to požádají.

10. V mezidobí mezi jednáními dozorčí rady může dozorčí rada rozhodovat per rollam, za podmínky, že všichni členové dozorčí rady s rozhodováním per rollam souhlasí. Při rozhodování per rollam zašle předseda dozorčí rady nebo z jeho pokynu jiný člen dozorčí rady nebo ředitel, členům dozorčí rady materiál, o němž má dozorčí rada rozhodnout včetně návrhu požadovaného rozhodnutí, a to poštou nebo elektronickou poštou na doručovací nebo e-mailovou adresu poskytnutou členem dozorčí rady. Součástí návrhu rozhodnutí je také jedinečný kód, který následně člen dozorčí rady uvede ve svém vyjádření, dále e-mailová adresa a doručovací adresa, na kterou má člen dozorčí rady doručit své vyjádření a lhůta pro zaslání vyjádření. Doručení návrhu rozhodnutí členovi dozorčí rady musí být prokazatelné, tzn. návrh rozhodnutí zaslaný elektronickou poštou je doručen členovi dozorčí rady, jakmile došel na jeho e-mailovou adresu. Člen dozorčí rady zašle své rozhodnutí předsedovi dozorčí rady nebo tomu, kdo návrh zaslal, ve stanovené lhůtě na e-mailovou nebo na doručovací adresu uvedenou v návrhu rozhodnutí, současně v tomto svém vyjádření uvede člen dozorčí rady jedinečný kód, který obdržel spolu s návrhem rozhodnutí. Rozhodnutí per rollam je přijato, sdělí-li ve stanované lhůtě svůj souhlas většina členů dozorčí rady. Na nejbližším jednání dozorčí rady je předseda dozorčí rady nebo jím pověřený člen dozorčí rady povinen informovat dozorčí radu o všech rozhodnutích přijatých per rollam v mezidobí mezi jednáními dozorčí rady. Rozhodnutí přijaté per rollam podepisuje předseda dozorčí rady.

11. Dozorčí rada odvolá člena dozorčí rady, přestane-li člen dozorčí rady splňovat podmínky pro členství stanovené zákonem, nadační listinou, nebo pokud porušuje závažným způsobem nebo opakovaně zákon, nadační listinu nebo tento statut. Dozorčí rada dále odvolá člena dozorčí rady, jestliže svým chováním poškozuje dobré jméno Nadace, nebo byl pravomocně odsouzen za úmyslný trestný čin, nebo se opakovaně neúčastní činnosti dozorčí rady, zejména pokud se nezúčastní tří po sobě jdoucích jednání dozorčí rady.

12. Členové dozorčí rady jsou povinni vykonávat svou funkci s nezbytnou loajalitou a s potřebnými znalostmi a pečlivostí. V případě, že není člen dozorčí rady schopen svou funkci takto vykonávat, ačkoliv to musel zjistit při přijetí funkce nebo během svého členství v dozorčí radě, nebo v případě že u člena dozorčí rady dojde ke střetu zájmů, je povinen z funkce člena dozorčí rady odstoupit. Pokud tak neučiní, může po něm Nadace požadovat úhradu škody, kterou svým jednáním Nadaci způsobí.

13. Dozorčí rada odvolá člena správní rady, jestliže člen správní rady zvlášť hrubě poruší etické principy zakladatele či subjektu ve finanční skupině zakladatele nebo Nadace. Dozorčí rada odvolá člena správní rady, jestliže člen správní rady zvlášť hrubě poruší zájmy Nadace.

Čl. IX – Ředitel Nadace

1. Nadace zřizuje funkci ředitele Nadace. Ředitel Nadace je výkonným orgánem Nadace, který zodpovídá za chod Nadace v rozsahu vymezeném správní radou. Ředitel řídí běžný chod Nadace.

2. Prvního ředitele po 1. 11. 2016 jmenuje zakladatel, každého dalšího ředitele jmenuje správní rada. Funkční období ředitele je tříleté. Ředitel může být jmenován opětovně, nejvýše však na tři po sobě jdoucí funkční období. Správní rada je oprávněna ředitele odvolat. Ředitel je podřízen správní radě a zodpovídá se jí ze své činnosti. Ředitel je povinen se při své činnosti řídit pokyny správní rady.

3. Ředitel je nadřízen zaměstnancům Nadace. Ředitel je oprávněn uzavírat a rozvazovat pracovněprávní vztahy a činit další úkony v pracovněprávních vztazích.

4. Ředitel nemůže být členem dozorčí rady.

5. Ředitel Nadace zejména:
a) vykonává strategii Nadace,
b) komunikuje s externími smluvními partnery (účetní a daňově-poradenská firma, advokátní kancelář, správce webu, Česká spořitelna, atd.) a orgány veřejné moci,
c) připravuje podklady pro zajištění aktivit smluvních partnerů ve vztahu k Nadaci,
d) dohlíží na plnění finančních závazků Nadace,
e) zajišťuje běžnou korespondenci; je oprávněn k podpisu běžné korespondence jménem Nadace za podmínky, že tato korespondence neobsahuje rozhodnutí o přijetí závazku Nadace, nestanoví-li tento statut jinak,
f) komunikuje s auditorem, organizačně zajišťuje provedení auditu roční účetní závěrky,
g) zajišťuje přípravu výroční zprávy a po jejím schválení správní radou její vydání,
h) administrativně zajišťuje jednání správní rady a dozorčí rady, účastní se jednání správní i dozorčí rady bez práva hlasovat a zajišťuje pořízení zápisu z jednání,
i) vstupuje do jednání s potenciálními partnery Nadace a v jednáních s nimi zastupuje zájmy Nadace; nestanoví-li tento statut jinak, není oprávněn přijímat závazky jménem Nadace; o výsledcích svých jednání informuje předsedu správní rady a jeho stanoviskem je vázán,
j) zajišťuje realizaci nadačních projektů dle pokynů správní rady,
k) zajišťuje PR podporu Nadace a nadačních projektů.

Čl. X – Tajemník Nadace

1. Nadace zřizuje funkci tajemníka Nadace. Tajemník Nadace je orgánem Nadace, který zajišťuje v rozsahu vymezeném tímto statutem nebo na základě zmocnění správní radou běžný chod Nadace.

2. Tajemník Nadace zastupuje Nadaci v rozsahu plných mocí udělených mu správní radou.

3. Tajemník Nadace je jmenován a odvoláván správní radou. Funkční období tajemníka Nadace je tříleté. Tajemník Nadace může být jmenován opětovně, nejvýše však na tři po sobě jdoucí funkční období.

4. Tajemník Nadace nemůže být členem správní rady ani dozorčí rady.

5. Tajemník Nadace je ze své funkce odpovědný řediteli a správní radě a je přímo podřízen řediteli Nadace. Tajemník Nadace je povinen se při své činnosti řídit pokyny ředitele Nadace. V nepřítomnosti ředitele nebo, není-li funkce ředitele obsazena, je tajemník Nadace podřízen předsedovi správní rady a je povinen se při své činnosti řídit jeho pokyny.

Čl. XI – Poradní sbor

1. Nadace zřizuje jako poradní orgán správní rady poradní sbor.

2. Členy poradního sboru jsou významné osobnosti veřejného, kulturního a vědeckého života, a to jak z České republiky, tak ze zahraničí. Členy poradního sboru jmenuje správní rada na návrh jednotlivých členů správní rady, členů dozorčí rady, zakladatele a ředitele Nadace. Poradní sbor má šest členů. Funkční období členů poradního sboru je tříleté. Člen poradního sboru může být do poradního sboru zvolen opětovně, nejvýše však na dvě po sobě jdoucí funkční období.

3. Členové poradního sboru volí ze svého středu předsedu, který svolává a řídí její jednání. Předseda poradního sboru svolává jednání poradního sboru dle potřeby. Poradní sbor je usnášeníschopný, účastní-li se jednání nadpoloviční většina všech jeho členů. Poradní sbor se usnáší nadpoloviční většinou hlasů členů, kteří se zúčastní jednání. Každý člen poradního sboru má jeden hlas. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedajícího. Předseda podepisuje záznam z jednání poradního sboru. Zápisy z jednání jsou v jednom stejnopise předávány předsedovi správní rady.

4. Poradní sbor je oprávněn předkládat správní radě Nadace návrhy k činnosti Nadace. Správní rada předkládá poradnímu sboru k vyjádření materiály týkající se zaměření Nadace a další materiály dle uvážení správní rady.

5. Zástupce poradního sboru má právo účastnit se jednání správní rady a musí mu být uděleno slovo, pokud o to požádá.

6. Funkce člena poradního sboru je čestná. Správní rada může rozhodnout, že členovi poradního sboru náleží odměna za účast na jednání poradního sboru. Členové poradního sboru mají dále nárok na kompenzaci cestovních nákladů vynaložených v souvislosti s účastí na jednání poradního sboru. Členem poradního sboru nemůže být osoba, která není plně svéprávná, osoba, která není ve vztahu k účelu Nadace bezúhonná či osoba, která nemá čistý trestní rejstřík.

7. Funkce člena poradního sboru zaniká:
a) vzdáním se funkce,
b) úmrtím,
c) omezením svéprávnosti,
d) dosažením věku 80 let,
e) skončením funkčního období,
f) odvoláním správní radou.

8. Správní rada odvolá člena poradního sboru, přestane-li člen poradního sboru splňovat podmínky pro členství stanovené zákonem, nadační listinou, tímto statutem, nebo pokud porušuje závažným způsobem nebo opakovaně zákon, nadační listinu nebo tento statut. Správní rada dále odvolá člena poradního sboru, jestliže svým chováním poškozuje dobré jméno Nadace, nebo byl pravomocně odsouzen za úmyslný trestný čin, nebo se opakovaně neúčastní činnosti poradního sboru, zejména pokud se nezúčastní tří po sobě jdoucích jednání poradního sboru.

Čl. XII – Podmínky pro poskytování nadačních příspěvků

1. O poskytnutí nadačního příspěvku rozhoduje správní rada na návrh člena správní rady či ředitele Nadace. Správní rada je dále oprávněna rozhodovat o poskytnutí nadačního příspěvku zejména v rámci otevřené soutěže za podmínek stanovených správní radou či v rámci nadačních programů vyhlašovaných správní radou. Ve vyhlášení nadačního programu správní rada zejména stanoví, k jakým účelům budou nadační příspěvky poskytovány, kdo může být destinatářem, jakým způsobem se lze ucházet o poskytnutí nadačního příspěvku a jaké musí uchazeč předložit doklady. Správní rada dále určí, jakým způsobem bude kontrolovat a vyhodnocovat dopad nadačního příspěvku.

2. Správní rada je oprávněna návrhy na poskytnutí nadačního příspěvku odmítnout a odmítnutí není povinna uchazeči zdůvodňovat. Nadace informuje uchazeče o rozhodnutích o poskytnutí požadovaných nadačních příspěvků a vede o nich samostatnou evidenci.

3. Na poskytnutí nadačního příspěvku není právní nárok.

4. Nadační příspěvky jsou udělovány v souladu s účelem Nadace, tj. na podporu:
a) projektů v oblasti kultury, vzdělání a vědy, veřejných a sociálních záležitostí, zdravotní péče, charity, komunálních aktivit, sportu a ekologie,
b) jednotlivců v jejich tíživých životních nebo sociálních situacích způsobených nepředvídanými událostmi.

5. Nadace poskytuje nadační příspěvky z prostředků Nadace fyzickým nebo právnickým osobám za předpokladu, že tyto prostředky budou použity výhradně k účelům odpovídajícím obecně prospěšným cílům a poslání Nadace dle čl. III tohoto statutu. Nadační příspěvek nelze poskytnout členům orgánů nadace nebo zaměstnancům Nadace nebo jejich osobám blízkým (např. manžel, sourozenec, dítě). Nadace se nesmí podílet na financování politických stran nebo politických hnutí.

6. Žádost o nadační příspěvek musí obsahovat zejména
a) jméno a příjmení, rodné číslo a adresu místa trvalého pobytu, jde-li o fyzickou osobu nebo firmu, identifikační číslo a adresu sídla, jde-li o právnickou osobu,
b) účel, k němuž bude nadační příspěvek použit; tento účel musí být v souladu s cíli Nadace,
c) požadovanou formu a hodnotu nadačního příspěvku,
d) prohlášení o tom, zda jsou požadovány nebo zajištěny na tentýž účel prostředky z jiných zdrojů a v jaké hodnotě.

7. Nadace je oprávněna si vyžádat další podklady potřebné pro posouzení oprávněnosti žádosti o nadační příspěvek. Nadace si může pro svoje rozhodnutí opatřit odborný posudek.

8. O poskytnutí nadačního příspěvku uzavírá Nadace s uživatelem příspěvku smlouvu, v níž musí být vedle údajů podle odstavce 6 tohoto článku uvedena ještě hodnota poskytnutého nadačního příspěvku, podmínky, za nichž má být nadační příspěvek použit. Uživatel nadačního příspěvku se v této smlouvě musí zároveň zavázat k tomu, že bude užívat nadační příspěvek v souladu s cíli Nadace a s konkrétními podmínkami stanovenými ve smlouvě o udělení nadačního příspěvku na základě rozhodnutí správní rady a že vrátí případné nepoužité prostředky a dále že vrátí celý nadační příspěvek jako bezdůvodné obohacení, pokud jej použije v rozporu s ujednanými podmínkami.

9. Nadace vede samostatnou účetní evidenci o poskytnutých nadačních příspěvcích. Přehled poskytnutých nadačních příspěvků Nadace každoročně zveřejňuje ve výroční zprávě v souladu se zákonem.

Čl. XIII – Vlastní projekty Nadace

1. Nadace může vykonávat vlastní činnosti, a to zejména realizací vlastních projektů, které směřují k naplňování účelu Nadace. Správní rada rozhoduje o způsobu a podmínkách realizace těchto projektů. Nadace může takto realizovat zejména kulturní programy, sociální a charitativní programy, sportovní programy, environmentální programy a vzdělávací programy. Správní rada rozhoduje o formě realizace a dalších náležitostech těchto programů (kurzy, přednášky, semináře apod.).

Čl. XIV – Výroční zpráva

1. Nadace vypracovává výroční zprávu každoročně do 30.6.
2. Výroční zpráva se zveřejňuje založením do Sbírky listin rejstříkového osudu. Zpřístupněna bude též na webových stránkách Nadace. Výroční zprávu tvoří především: výkaz zisků a ztrát, rozvaha, prohlášení auditora, zůstatky na účtu, přehled projektů, plány na příští rok.

Čl. XV – Závěrečná ustanovení

1. Tento statut nabývá účinnosti dne 6. 2. 2017.
2. Tento statut může být měněn a doplňován písemnými po sobě jdoucími dodatky.
3. Tento statut nahrazuje v plném rozsahu statut ze dne 30. 3. 2015.
4. Tento statut se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž jeden bude použit pro potřebu rejstříkového soudu, jeden obdrží zakladatel a dva budou založeny v dokumentaci Nadace.

Za Nadaci České spořitelny:

Mgr. Klára Gajdušková, předsedkyně správní rady
Mgr. Anna Dvořáková, PhD, místopředsedkyně správní rady