Učitelé & ředitelé Michal Prokeš

Iveta Pasáková: Krize ukázala jak skvělé je škola místo, a že ji potřebujeme všichni

Iveta Pasáková: Krize ukázala jak skvělé je škola místo, a že ji potřebujeme všichni
Ředitelka Step by Step ČR hodnotí loňský rok i distanční výuku v rozhovoru do naší výročky.

Tento rozhovor vzniká za mimořádných okolností. Jak situace zasáhla Vaši organizaci?

Ze začátku jsme se domnívali, že následky nebudou veliké, s postupujícím časem jsme však začali počítat škody. Od března do května jsme museli zrušit zhruba 20 plánovaných vzdělávacích aktivit. Nejvíce jsme litovali tzv. Dnů ve třídě MŠ a ZŠ s programem Začít spolu. Jsou to velmi oblíbené akce, kdy zprostředkujeme zájemcům návštěvu a pozorování ve třídách s programem Začít spolu a také následnou reflexi s vyučujícími, kteří výuku vedou. Znamená to pro nás snížení příjmů o 10 %. Pro pedagogy jsme také nabízeli metodické konzultační středy, při nichž může kdokoliv požádat o konzultaci související s pedagogickou praxí - tyto konzultace jsme převedli do online prostředí, což se ukázalo jako velmi účinná forma pomoci. Zamýšleli jsem se ale dál nad tím, jak skutečně pomoci učitelům a také rodičům, kteří se ze dne na den stali učiteli. Informací, rad a doporučení bylo mnoho, ale věděli jsme, že si každý učitel hledá svoji cestu. Zkušenosti vyučujících jsme se rozhodli sdílet  a vymysleli seriál ZaS doma, v němž každý týden představujeme příspěvky k aktuálním tématům a problémům s distančním vzděláváním. Cílem je především sdílet zkušenosti, které inspirují a obohacují učitele navzájem. Seriál má kromě sdílení aktuální praxe také nabízet pohled na vzdělávání “na dálku” v kontextu programu Začít spolu a objasňovat, co je podle něj důležité, ať už se děje doma nebo ve škole. Zaměřujeme se např. na autentičnost výuky a její propojování s reálným životem domácností, učení se v souvislostech, autonomii a odpovědnost dětí při vzdělávání, formativní hodnocení, zajištění sociálních vazeb všech aktérů, individualizované a diferencované vzdělávání, podporu spolupráce s rodiči a rovný přístup k výuce všem dětem. Jsme mimo jiné také realizátorem rozsáhlého projektu Učíme se spolu financovaného z ESIF. Projekt je postavený na vzájemné spolupráci pedagogů při plánování, realizaci a vyhodnocování výuky. Proto bylo nutné vyjednat s poskytovatelem dotace (MŠMT) podmínky odkladu projektových aktivit. Ukázalo se, že MŠMT řeší situaci konstruktivně a uznalo, že změny, které navrhujeme, jsou oprávněné. Nevyhneme se však další žádosti o prodloužení celého projektu minimálně o takovou dobu, jakou trvala uzavírka škol.

Jaký bude mít celá ta situace dopad na Vaši činnost v budoucnu?

V současné době se necítíme být kvůli koronavirové krizi existenčně ohrožení, nicméně pociťujeme znatelný pokles příjmů. Všichni jsme chtěli přiložit ruku k dílu a pomáhat, kde je potřeba, zároveň se objevily takové iniciativy, které pomohly i nám, např. zmiňovaný seriál ZaS doma mohl vzniknout díky finančnímu příspěvku z Fondu rychlé reakce Nadace České spořitelny. Zaznamenáme nějaké finanční ztráty za období, kdy jsme nemohli realizovat naše aktivity, ale byla to pro nás příležitost vyzkoušet fungování organizace v distančním režimu. To odhalilo i slabá místa, museli jsme si například více zmapovat a popsat činnosti, kterým se věnujeme, a hledat prostor pro další práci, která v nouzové situaci vznikla, a které se budeme pravděpodobně věnovat v i budoucnosti. Zaměřili jsme se na smysluplnější online komunikaci s učiteli a zacílili své aktivity rovněž na rodiče. Změnili a rozšířili jsme formy našich aktivit, což se odrazí i v naší podzimní vzdělávací nabídce. Online prostředí umožňuje pracovat i v místech, kam jsme dříve složitě plánovali cesty. Vzhledem k tomu, že působíme na celém území ČR, je to pro nás úžasný posun, jak podporovat i školy, rodiče a učitele ve vzdálenějších místech - naše pomoc může být adresnější, rychlejší a pro školy také méně nákladná.

Co pozitivního může krize přinést? 

Kromě toho, že jsme si všichni zvýšili svou digitální gramotnost, vnímala jsem, že se v poslední době hodně mluví o krizi školy a o tom, že školy nepotřebujeme, protože vzdělávat se je dnes možné mnoha jinými způsoby. Myslím si, že koronavirová krize ukázala, jak je škola skvělé místo a že ji potřebujeme všichni - tedy děti, učitelé, rodiče. Když funguje, je to místo, které nám dává jistotu, zázemí, oporu a pocit, že je vše tak, jak má být. Role školy jako komunitního místa, je to, na co krize poukázala.

Jak podle Vás na tuto situaci zareagovaly školy, jak učitelé?

Nedávno jsem četla rozhovor s hospodářskou historičkou Antonii Doležalovou, která citovala investora Warrena Buffeta, jenž říká, že každá krize je jako odliv, ukáže se, kdo je nahý. To se ukázalo i u škol. Rozdíly mezi školami v ČR jsou veliké, to se netýká jen digitálních dovedností, a krize tyto rozdíly jen potvrdila. Například učitelé, kteří na 1. stupni pracují podle programu Začít spolu, měli výhodu - daleko rychleji navázali spolupráci s rodiči, je to pro ně přirozené, protože to dělali už před koronavirem. Stejně tak děti v Začít spolu jsou zvyklé pracovat samostatně, dle písemných instrukcí a také si umějí říct o pomoc, a to učitelům velmi usnadnilo práci.  Nechci však nikomu křivdit - učitelé byli a stále jsou v první linii a myslím, že se každý svého úkolu zhostil, jak nejlépe uměl. Ačkoli to tak nevypadá, vyučujícím narostl objem práce, nasazení vedení a učitelů některých škol bylo obrovské, učili jsme se od nich a požádali je také o spolupráci na výše uvedeném seriálu. Moc mile mě také překvapily mateřské školy, které nikdo nevybízel, že mají distančně vzdělávat. Ukázalo se ale, že školky chtějí být v kontaktu s dětmi a jejich rodinami. Dle šetření ČŠI pravidelnou vzdělávací nabídku zasílaly domů tři čtvrtiny mateřských škol.

Když se ohlédnete za loňským rokem, kam se posunula Vaše organizace? Jaké byly Vaše největší úspěchy?

Za úspěch považuji zlepšení prezentace naší organizace směrem k veřejnosti  - máme nové webové stránky, na nichž cílíme více na osoby, které program Začít spolu neznají, ale hledají inovace ve vzdělávání. Natočili jsme o programu videa, která jsou přístupná na našem YouTube kanále, máme profily na FB a LinkedIn. Zamýšlíme nad dopadem naší práce, snažíme se dělat více zpětnovazebních šetření mezi uživateli našich služeb, aktualizovali jsme databázi škol, s nimiž spolupracujeme. Mnohých těchto úspěchů jsme mohli dosáhnout také díky finanční podpoře Nadace České spořitelny. Pracujeme také na odborném růstu naší organizace - ve spolupráci s organizací Gender Studies jsme vydali velmi populární a unikátní publikaci "Dvanáct ověřených metod pro rozvoj kolegiální spolupráce", na loňské letní škole jsme pracovali téměř s dvěma sty vyučujícími z celé ČR, některé z kurzů, které jsme nabízeli, tam měly premiéru. V rámci projektu Učíme se spolu jsme také stihli zorganizovat dvě týdenní zahraniční odborné stáže pro pedagogy MŠ v Dánsku a Slovinsku.

Mgr. Iveta Pasáková působí jako ředitelka SbS ČR od roku 2016, předtím pracovala v organizaci jako programová vedoucí. V předchozích letech byla redaktorkou pedagogické literatury a učebnic, učila na střední škole základy společenských věd a speciální pedagogiku, nějaký čas působila v poradně pro kariérní poradenství žáků. Vystudovala obor pedagogika a ošetřovatelství na FF UK.